Regulamin wypożyczalni i spływów

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Warunkiem wypożyczenia sprzętu na spływ kajakowy oraz uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz stosowanie się do jego zapisów.

1.2. Wypożyczalnia zapewnia:

  • sprzęt na spływy kajakowe: kajaki, wiosła, kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe,

  • transport wypożyczonego sprzętu i Uczestników na miejsce startowe spływu w godzinach od 8:00 do 17:00 (w zależności od wybranej trasy spływu),

  • parking dla aut osobowych na terenie Przystani Zagać w miejscowości Zagać.

1.3. Spływy kajakowe organizowane są we własnym zakresie przez osobę lub osoby, które dokonują wypożyczenia sprzętu pływającego. Osoba/osoby te zwane są dalej Wypożyczającym.

1.4. Zwrot wypożyczonego sprzętu pływającego odbywa się w miejscowości Zagać, na terenie Przystani Zagać. W przypadku zwrotu sprzętu pływającego w innym miejscu, Wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę za dojazd i odbiór sprzętu według stawki 5,00 zł/km.

1.5. Uczestnicy mają prawo do korzystania z wszelkich udogodnień i atrakcji oferowanych na terenie Przystani Zagać, w tym do korzystania z plaży i leżaków, altanki z miejscem na ognisko, boiska do piłki plażowej, miejsca zabaw dla dzieci, wc i bieżącej wody. Zapewniamy również opał na ognisko.

2. ORGANIZACJA SPŁYWU.

2.1. W spływie kajakowym mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie.

2.2. Każdy uczestnik spływu otrzymuje kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową i sam odpowiada za swoje bezpieczeństwo i zdrowie podczas spływu kajakowego.

2.3. Uczestnik nieumiejący pływać powinien płynąć w kajaku z osobą umiejącą pływać.

2.4. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.

2.5. Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej - jeden opiekun na jedno dziecko. Opiekun bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka i płynie razem z nim w kajaku.

2.6. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego oraz ochrony przyrody.

2.7. Przed oraz w trakcie trwania spływu:

  • zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.

  • nie wolno wstawać lub siadać na burtach kajaka, kołysać się na boki lub odpychać wiosłami inne kajaki.

  • obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.

2.8. Zaleca się, aby każdy uczestnik spływu posiadał okulary chroniące przed słońcem, filtry przeciwsłoneczne do ciała, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną odzież na zmianę, napoje chłodzące.

2.9. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefon, portfel) należy zabezpieczyć przed zamoczeniem i utonięciem.

2.10. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.

2.11. Wypożyczalnia zapewnia w pełni sprawne technicznie kajaki i pozostały sprzęt: wiosła, kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe.

2.12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie użytkowania kajaków i sprzętu po ich wydaniu Wypożyczającemu. Po wypożyczeniu za eksploatację kajaków i sprzętu oraz wszelkie wyrządzone szkody odpowiada Wypożyczający.

2.13. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną (finansową) za zniszczenie kajaków, wioseł, kamizelek i sprzętu, ich uszkodzenie lub utratę oraz pokrywa koszty wyrządzonych przez siebie szkód.

2.14. Strony ustalają, że kwota odszkodowania, odpowiadająca wysokości kosztów naprawy, zostanie podana przez właściciela Wypożyczalni. W przypadku sporu co do wartości kwoty odszkodowania, po wyczerpaniu postępowania ugodowego, każda ze stron ma prawo wystąpić na drogę postępowania sądowego.

2.15. Wypożyczający przyjmuje do wiadomości, że niezwrócenie wynajętych kajaków, sprzętu lub innego przedmiotu stanowi przestępstwo przywłaszczenia zgodnie z art. 284 kodeksu karnego i podlega karze pozbawienia wolności do 5 lat.

2.16. W razie utraty przez Wypożyczającego kajaków i sprzętu, Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu ich wartości wg. cen z dnia w którym zwrot kajaków i sprzętu miał nastąpić.

2.17. Uczestnicy spływu nie są ubezpieczeni przez Wypożyczalnię, ubezpieczają się we własnym zakresie.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

3.1. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia oraz odwołania spływu w przypadku działania siły wyższej (w szczególności, ale nie wyłącznie: wysokiego stanu wody, złych warunków pogodowych, awarii auta).

3.2. W przypadku odwołania spływu z winy Wypożyczalni Uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty za wypożyczony sprzęt.

3.3. W przypadku odwołania spływu z winy Uczestnika nie przysługuje zwrot dokonanej wpłaty za wypożyczony sprzęt.

3.4. Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego Uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.

Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners