Regulamin pobytu na Przystani Zagać

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Wstęp na teren Przystani Zagać mają osoby, które wypożyczyły kajaki, lub zarezerwowały pobyt na terenie Przystani Zagać.

1.2. Regulamin określa prawa i obowiązki osób, zwanych dalej Gośćmi, podczas pobytu na terenie Przystani Zagać oraz sposób korzystania z udostępnionej infrastruktury, udogodnień i sprzętu.

1.3. Pobyt na terenie Przystani Zagać oznacza automatyczną zgodę na postępowanie opisane w niniejszym Regulaminie.

2. ZASADY POBYTU.

2.1. Przystań Zagać jest miejscem relaksu i czynnego lub biernego wypoczynku.

2.2. Goście dbają o spokój własny i nie przeszkadzają w odpoczynku innym osobom przebywającym na terenie Przystani oraz osobom z sąsiedztwa.

2.3. Cisza nocna zwyczajowo obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00, a w okresie wakacyjnym od godz. 23:00 do 6:00.

2.4. Goście zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP oraz P.Poż., a w szczególności zabronione jest rozpalanie ogniska poza miejscem do tego przeznaczonym.

2.5. Na terenie Przystani znajduje się plaża z dostępem do rzeki, bez nadzoru ratownika.

2.6. Wchodzenie do wody odbywa się na własną odpowiedzialność i ryzyko Gości.

2.7. Zabrania się wchodzenia do oczka wodnego zlokalizowanego na terenie Przystani Zagać.

2.8. Goście zobowiązują się do przestrzegania przepisów Polskiego Związku Wędkarskiego.

2.9. Osoby zachowujące się głośno, obraźliwie w stosunku do innych osób, używające wulgarnych słów i nie stosujące się do zapisów niniejszego Regulaminu mogą być wyproszone bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

2.10. Wizyty osób odwiedzających Gości Przystani Zagać prosimy każdorazowo zgłaszać pracownikowi Przystani Zagać.

2.11. Czas pobytu na terenie Przystani Zagać trwa maksymalnie do godziny 12:00 dnia następującego.

2.12. Osoby zamierzające przedłużyć pobyt, zobowiązane są do uregulowania opłaty przed godziną 12:00.

2.13. Przed opuszczeniem Przystani Zagać, Gość jest zobowiązany jest do posprzątania i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał.

3. PRZEPISY PORZĄDKOWE.

3.1. Każda osoba przebywająca na terenie Przystani Zagać powinna dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym.

3.2. Zabrania się dewastacji udostępnionej infrastruktury oraz przyrody, niszczenia i wycinania drzew i krzewów.

3.3. Dzieci przebywające na terenie Przystani Zagać powinny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub innych osób dorosłych. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialni są rodzice lub ich opiekunowie. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice (opiekunowie).

3.4. Zabawy zespołowe, a w szczególności gra w piłkę siatkową może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.

3.5. Parkowanie pojazdów odbywać się może wyłącznie w wyznaczonych miejscach parkingowych.

3.6. Parking jest niestrzeżony.

3.7. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych.

3.8. Za zwierzę przebywające na terenie Przystani Zagać odpowiada jego właściciel.

3.9. Psy na terenie Przystani Zagać mogą przebywać wyłącznie w kagańcach i na uwięzi.

3.10. Osoby przebywające na terenie Przystani Zagać, ponoszą koszty finansowe za wyrządzone przez nich szkody tj. zniszczenie altanek, stołów, ławek, WC, przebieralni, leżaków, koszy na śmieci, placu zabaw, boiska do piłki siatkowej itp.

3.11. W sytuacji stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu przez osobę lub osoby przebywające na terenie Przystani Zagać, pracownik lub właściciel Przystani może odmówić jej dalszego pobytu na terenie Przystani. W szczególnych przypadkach lub w przypadku agresji ze strony gości interwencję może podjąć Policja.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

4.1. W przypadku skrócenia pobytu lub rezygnacji z pobytu nie są zwracane opłaty za niewykorzystany czas wypoczynku.

4.2. Gość jest zobowiązany do troszczenia się o swoje mienie i przedmioty osobiste pozostawione na terenie Przystani.

4.3. Właściciel Przystani Zagać nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością Gościa, jak również nie odpowiada za wypadki lub obrażenia z winy Gości.

4.4. Z przyczyn niezależnych od właściciela Przystani (wichury, deszcze, zmiany pogodowe, wcześniejszy wyjazd) opłaty wcześniej pobrane nie są zwracane.

4.5. Właściciel Przystani Zagać może odmówić przyjęcia osób:

  • które podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyły Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu albo też w inny sposób zakłóciły spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu,

  • będących pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

4.6. Goście zakłócający spokój lub korzystający z terenu Przystani Zagać w sposób niezgodny z Regulaminem mogą być usunięci bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

4.7. Od indywidualnie ocenionej grupy Gości pracownik ma prawo pobrać kaucję porządkową.

4.8. Miejsce na rozłożenie namiotu każdorazowo wskazuje pracownik Przystani Zagać.

4.9. Zasady korzystania ze sprzętu wodnego określa osobny Regulamin.

4.10. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym Regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z właścicielem Przystani Zagać.

4.11. Skargi, wnioski i życzenia proszę zgłaszać do właściciela osobiście lub pod numerem telefonu: 604 272 800.

ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU!

 

Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners